United States,California,Sun Valley Iron Shop
25-10-16 5 Hits

Need a young enthusiastic welder in a iron shop.Must work with steel, structural, ornamental ironwork, grinding, welding, cutting misc. work.213-245-4298Պահանջվում է երիտասարդ, աշխույժ զոդող երկաթե իրերի պատրաստման արտադրությունում: Պետք է կարողանալ աշխատել երկաթի, պողպատի հետ, զոդել կտրել և այլն:

  Send Message

Report this ad

© 2019

ArmenianCA