United States,California,Glendale Radiohye
27-10-16 6 Hits

Entertainment company is Looking for young female for a music video clip. Someone who can play a DJ role in a music clip.If interested, please send your photo and contact info to [email protected]Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում երիտասարդ կնոջ՝ երաժշտական հոլովակում նկարահանվելու համար՝ DJ-ի դերում: Խնդրվում է ուղարկել լուսանկար և տեղեկություն ձեր մասին email-ով: [email protected]

  Send Message

Related ads

Class A Truck Drivers Needed. GOOD PAY! - ԲԵՌՆԱՏԱՐԻ ՎԱՐՈՐԴ

CDL Class A Drivers - Truck drivers needed.Get paid upon completion of the trip!Send us an email with your resume or call.Contact: 310-993-9909 or 818-445-8005Պահանջվում է բեռնատարի վարորդ: Վճարումը՝ աշխատանքը վերջացնելուց անմիջապես հետո: Class A CDL Safe… United States,California,Glendale

Report this ad

© 2019

ArmenianCA