United States,California,Los Angeles,Van Nuys

Canvassers

  • Publish Date: 05-12-17
  • Price: $15.00

We are looking for seasoned CANVASSERS to work for a very successful Home Improvement company. Our top guys make $1000/wk!!! We offer a guaranteed salary plus commission plus cash spiffs. We also need managers. Get paid every week. We also offer paid…

Read more
United States,California,Van Nuys

Cashier and Host Needed for Pizzeria - ԴՐԱՄԱՐԿՂԻ ԱՇԽԱՏՈՂ

  • Publish Date: 17-10-16

Cashier and host needed for pizzeria. Working hours - 11 am to 6 pm and 6 pm to 11 pm daily. Must be fluent in English.Շտապ պահանջվում է դրամարկղի աշխատող և հեռախոսազանգերին պատասխանող (ընդունել պատվերներ) աշխատակից: Աշխատանքային ժամերն են՝ 11 am - 6 pm և…

Read more

© 2019

ArmenianCA