United States,California,Mission Hills Amy
29-08-16 12 Hits

ARARAT ASSISTED LIVING FACILITY is looking for Dietary aide.Must prepare food,Perform dishwashing and cleaning procedures,Maintain dietary department in a Clean sanitary manner,Set up utensils for residents.-Contact Amy at 818.365.3000 –Human Resources-Must have 2 year experience in a dietary department -Patient and polite, -Sincere desire to serve the elderly. -ServSafe Certification is Preferred.. ARARAT խնամքի կենտրոնը աշխատանքի է հրավիրում սննդի բաժնում օգնականի: Պետք է պատրաստի կերակուր, կատարի ափսեներ լվալու և մաքրության աշխատանք, հետևի սննդի բաժնի մաքրությանը:

  Send Message

Related ads

Delivery Driver

Gourmet Runner is looking for food delivery drivers to service Hollywood, West Hollywood, Beverly Hills, Brentwood areas. We have an unlimited number of spots open for drivers, and we hire instantly (within 12 hours or less).Apply today to make great… United States,California,Los Angeles,Los Angeles

Delivery Driver

Gourmet Runner is looking for food delivery drivers to service Hollywood, West Hollywood, Beverly Hills, Brentwood areas. We have an unlimited number of spots open for drivers, and we hire instantly (within 12 hours or less).Apply today to make great… United States,California,Los Angeles,Los Angeles

xoharari kam ognakani ashxatanq

pntrum em xoharari kam ognakani ashxatanq, unem 2 tarva ashxatanqain porc, amerikyan ev meqsikakan xohanocum, United States,California,Glendale,Glendale

Report this ad

© 2019

ArmenianCA